Storfebetingelser

Våre leveringsvilkår for storfe fra og med 1. januar 2018

Her finner du utskriftsvennlig versjon av våre betingelser

Generelle vilkår for alle storfeleveranser

Generelle vilkår:

 • Gjeldende prislister til enhver tid. Se under avregningspriser.

 • Stoppavgift på kr 150,- for alle leveranser.

 • Ksl-trekk på kr 3,- pr kg for manglende egenrevisjon.

 • Bruk som nekter revisjon av Ksl systemet vil trekkes 3 kr pr kg, selv om egenrevisjon er utført.

 • Trekk for skitne huder på 400,- eller 900,- i henhold til Bransjestandarden. 

Produsentretur:

Vi tilbyr retur fra egen produksjon; slakt og hud.

Du må melde fra om retur (slakt og/eller hud) ved innmelding, du vil få tilsendt nummererte returkliper som du MÅ feste i dyret før dyretransportøren kommer.
Dette nummeret må du sørge for blir oppført på hentekvitteringa.

 • Grønn klipe gjeler for returslakt
 • Rød klipe gjelder for returhud

Ved returslakt avregnes slaktet til kr 0,- og ingen av våre betingelser gjelder.

På egen linje trekkes våre returomkostninger inkl transport, slakting, kjøling mm.

 • Pris pr kg kr 12,- for kalv
 • Pris pr kg kr 10,- for øvrige storfe

Returhud trekkes med kr 700,- og dekker råhudverdi, salting, merking og innsending til garveri. Garving betales til garveriet.

Skjæring/partering: ta kontakt for priser og utførelse.

Avtaleinnmelding med puljetillegg

Avtaleperioden er på 5 uker, innmelding må skje senest 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke). Slaktet kan da hentes 2 uker før basisuke og 2 uker etter basisuke. Uansett hvilken uke vi henter vil du få forhåndsvarsel. I høstsesongen så kan avtaleperioden bli forlenget til 7 uker, det vil si fra uke 37 til og med uke 46.

Avtaleordningen har vi for å få bedre planleggingshorisont samt kunne tilby våre varemottakere slakt til ønsket tid.

Perioden med ekstra avtaletillegg ble avsluttet 18/9.

TILLEGG PR KGUNG OKSE, KASTRAT, KVIGE, OKSEUNG KU, KU
Avtalelevering 1 dyr Kr 1,50Kr 2,00
Avtalelevering 2 - 4 dyr kr 2,30Kr 4,00
Avtalelevering 5 - 7 dyr kr 3,30Kr 5,00
Avtalelevering 8 - 10 dyr kr 3,50Kr 5,20
Avtalelevering 11 - 12 dyr kr 4,10Kr 5,60
Avtalelevering 13 eller flere dyr kr 4,50Kr 6,00

Kvalitetstillegg:

Kvalitetstillegg kommer i tillegg til avtaletilleggene når kvaliteten på slaktet oppfyller gitte kriterier:

 • Kr 0,50 pr kg for klasse O, som veier fra 225 kg og oppover
 • Kr 1,00 pr kg for klasse O+, som veier fra 225 kg og oppover 
 • Kr 2,00 pr kg for klasse R-, R og R+, som veier fra 225 kg og oppover
 • Kr 3,50 pr kg for klasse U- eller bedre, som veier fra 225 kg og oppover

Kvalitetstillegg gjelder for kvige, kastrat, ung okse og ung ku over 225 kg og maks 4- i fett.

Slaktedyr som får trekk for uren hud kategori 2 holder ikke krav for å oppnå kvalitetstillegg.

Kvalitetstilskuddet fra Landbruksdirektoratet utbetaler vi selvfølgelig etter gjeldende satser.
Det er nye satser fra 2018 med kr 2,50 for klasse O og kr 7,50 fra klasse O+.
Tilskudd gis ikke for ku og ikke når fett er er høyere enn 4-.

Kjøttfetillegg

Avtaletillegg og kvalitetstillegg kommer i tillegg.

Kjøttfetillegg forutsetter at dyrene er innmeldt på avtale som kjøttfe. Altså du må opplyse oss om at det er kjøttfe ved innmelding.

Satsene er som følger for henholdsvis Januar-Mars/April-Juli/August/September-Desember:

 • Kr 4,00/5,50/4,00/2,50 pr kg for klasse R-, R og R+.
 • Kr 4,25/5,75/4,25/2,75 pr kg for klasse U-, U og U+.
 • Kr 4,50/6,00/4,50/3,00 pr kg for klasse E-, E og E+

Slik vil også kjøttfe avregnes og ta del i de løpende endringene som gjelder i avtaletilleggene.

Følgende kriterier må være oppfylt:

 • All slakt må være over 225 kg.
 • Gjelder for fettgruppe 1+ til og med 4.
 • Alle slakt må ha dokumentasjon på 75% kjøttfe. Som dokumentasjon gjelder P-bevis eller ID-bevis fra Kukontrollen og må medsendes leveransen.
 • Gjelder for kvige, kastrat, ung okse.
 • Utbetales på ung ku og ku for charolais fra 300 - 400 kg.
 • Dyr som blir bedømt med uren hud kategori 2 i  henhold til bransjestandarden avregnes etter ordinære storfebetingelser. Dette bla fordi det kreves varmebehandling av slikt kjøtt.

Økologisk tillegg

Det må tegnes avtale om levering av økologisk storfe til Slakthuset Eidsmo Dullum AS:

 • Storfekjøttproduksjon på gården er godkjent av Debio.
 • All omsetning av slakt og livdyr skal skje gjennom Slakthuset Eidsmo Dullum AS.
 • Alle dyr er registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.
 • Pristillegg på kr 3,00 pr kg gjelder alt storfe, unntatt kalv.
 • Utover dette gjelder ordinære avtaletillegg og kvalitetstillegg.
 • Denne avtalen kan ikke kombineres med våre kjøttfe betingelser.
 • Det betales ikke økologisk tillegg for nødslakt.
 • Dyrene må meldes inn som økologisk ved innmelding.
 • Økologiske slaktedyr skal ha debiomerke ved levering.
 • Slaktedyr som får trekk for uren hud kategori 2 holder ikke kravene for å oppnå økologisk pristillegg.
 • Kontakt slakteri for å få tilsendt avtale.