Storfebetingelser

Våre leveringsvilkår for storfe fra og med 3. februar 2020

Her finner du utskriftsvennlig versjon av våre betingelser

Generelle vilkår for alle storfeleveranser

Generelle vilkår:

 • Gjeldende prislister til enhver tid. Se under avregningspriser.
 • Stoppavgift på kr 150,- for alle leveranser.
 • KSL-trekk på 20% av nettonotering for manglende egenrevisjon/åpne avvik fra 1/4/2018.
 • Bruk som nekter revisjon av KSL systemet vil trekkes, selv om egenrevisjon er utført.
 • Trekk for skitne huder på 400,- eller 900,- i henhold til Bransjestandarden.
 • Vi tilbyr Nybruker-avtale på kr 1,- pr kg i 2 år for de som starter opp med storfe, for nye leverandører til oss, og ved generasjonsskifter. Ta kontakt for å få tilsendt avtale.
 • Vi har nå kampanje på signering av Nybruker-avtale og det gir nå kr 3,- pr kg for leveransene i 2.halvår 2020. Dette gjelder slakting etter 01.07.2020 og fram til 31.12.2020.

Økologisk tillegg

Det må tegnes avtale om levering av økologisk storfe til Slakthuset Eidsmo Dullum AS:

 • Storfekjøttproduksjon på gården er godkjent av Debio.
 • Godkjent KSL-status er en forutsetning.
 • All omsetning av slakt og livdyr skal skje gjennom Slakthuset Eidsmo Dullum AS.
 • Alle dyr er registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.
 • Pristillegg på kr 3,00 pr kg gjelder alt storfe, unntatt kalv.
 • Utover dette gjelder ordinære avtaletillegg og kvalitetstillegg.
 • Denne avtalen kan ikke kombineres med våre kjøttfe betingelser.
 • Det betales ikke økologisk tillegg for nødslakt.
 • Dyrene må meldes inn som økologisk ved innmelding.
 • Økologiske slaktedyr skal ha debiomerke ved levering.
 • Slaktedyr som får trekk for uren hud kategori 2 holder ikke kravene for å oppnå økologisk pristillegg.
 • Kontakt slakteri for å få tilsendt avtale.

Avtaleinnmelding med puljetillegg

Hos oss har vi valgt å opprettholde 5 ukers avtaleperiode slik den har vært, det gir best planleggingsforhold i fjøsdriften mener vi. Vi presiserer at det ikke er mulig å bestemme innenfor den perioden hvilken uke dyra hentes. Erfaringsmessig har vi ikke hatt vesentlige problemer med å hente dyrene innenfor dette.

Avtaleperioden er på 5 uker, innmelding må skje senest 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke). Slaktet kan da hentes 2 uker før basisuke og 2 uker etter basisuke. Uansett hvilken uke vi henter vil du få forhåndsvarsel. I høstsesongen så kan avtaleperioden bli forlenget til 7 uker, det vil si fra uke 37 til og med uke 46.

Avtaleordningen har vi for å få bedre planleggingshorisont samt kunne tilby våre varemottakere slakt til ønsket tid.

Puljetilleggene gjelder for dyr over 175 kg.

For å stimulere til leveranser frem mot den økte etterspørselen vi har om sommeren gjelder følgende for ekstra avtaletillegg i 2020:

fra 16/03/20 + kr 0,65
fra 13/04/20  - kr 0,35
fra 20/04/20 + kr 0,40
fra 27/04/20 + kr 0,70
fra 22/06/20  - kr 1,70

 

TILLEGG PR KGUNG OKSE, KASTRAT, KVIGE, OKSEUNG KU, KU
Avtalelevering 1 - 4 dyr kr 2,50Kr 4,50
Avtalelevering 5 - 7 dyr kr 3,80Kr 5,50
Avtalelevering 8 - 10 dyr kr 4,00Kr 5,70
Avtalelevering 11 - 12 dyr kr 4,60Kr 6,10
Avtalelevering 13 eller flere dyr kr 5,00Kr 6,50

Kjøttfetillegg

Avtaletillegg og kvalitetstillegg kommer i tillegg.

Kjøttfetillegg forutsetter at dyrene er innmeldt på avtale som kjøttfe og godkjent KSL-status. Altså du må opplyse oss om at det er kjøttfe ved innmelding.

Satsene er som følger for henholdsvis Uke 1-17/Uke 18-25/Uke 26-52:

 • Kr 3,50/4,00/2,00 pr kg for klasse R-, R og R+.
 • Kr 3,75/4,25/2,25 pr kg for klasse U og E (+/-)

Slik vil også kjøttfe avregnes og ta del i de løpende endringene som gjelder i avtaletilleggene.

Følgende kriterier må være oppfylt:

 • All slakt må være over 225 kg.
 • Gjelder for fettgruppe 1+ til og med 4.
 • Alle slakt må ha dokumentasjon på 75% kjøttfe. Som dokumentasjon gjelder P-bevis eller ID-bevis fra Kukontrollen og må medsendes leveransen.
 • Gjelder for kvige, kastrat, ung okse.
 • Godkjent KSL-status.
 • Utbetales på ung ku og ku for charolais fra 300 - 400 kg.
 • Dyr som blir bedømt med uren hud kategori 2 i  henhold til bransjestandarden avregnes etter ordinære storfebetingelser. Dette bla fordi det kreves varmebehandling av slikt kjøtt.

Produsentretur:

Vi tilbyr retur fra egen produksjon med uttak av slakt.

Du må melde fra om retur (slakt og/eller hud) ved innmelding, du vil få tilsendt nummererte returkliper som du MÅ feste i dyret før dyretransportøren kommer.
Dette nummeret må du sørge for blir oppført på hentekvitteringa. Vi slakter ikke returdyr i uka før høytider og ferietid så avtal i god tid med oss.

 • Grønn klipe gjelder for returslakt
 • Rød klipe gjelder for returhud

Ved returslakt avregnes slaktet til kr 0,- og ingen av våre betingelser gjelder.

På egen linje trekkes våre returomkostninger inkl transport, slakting, kjøling mm. og du kan da hente ut slaktet vederlagsfritt.

 • Pris pr kg kr 13,- for kalv
 • Pris pr kg kr 11,- for øvrige storfe
 • Ved retur på nødslakt tilkommer nødslakteomkostninger
 • NB redusert omsetningsmulighet på nødslakt

Vi måler ph i alle slakt dagen etter slakting før de skal omsettes videre. Forhøyet ph-verdi ødelegger mørningsevnen i kjøttet og begrenser anvendelsesområdet for slaktet til kun produksjonsråstoff (kjøttdeig, burger, farse etc). Vi gjør vårt  ytterste for at dyr skal unngå stress og mulighet for økt ph-verdi, men det forekommer allikevel i noe grad. Måler vi forhøyet ph-verdi i ditt slakt tilbyr vi normalt slakteoppgjør for dyret.

Returhud trekkes med kr 700,- og dekker råhudverdi, salting, merking og innsending til garveri (kr 500,- for kalv). Garving betales til garveriet.

Skjæring/partering: Vi tilbyr luksuspartering for kr 22,- pr kg. Da er det full utbeining av slaktet med vakumering og merking av mørningsprodukter. Av produksjonskjøttet lager vi kjøttdeig og pakker i 500 grams pakker. Bein sendes med i retur kun på forespørsel. Ved henting er mørningsproduktene ferske mens kjøttdeigen er frosset. Stykningsdelene er vakumert i sine originale størrelser, og du kan dele dem ytterligere selv før du fryser dem.

Skal du omsette kjøttet videre har vi ett ytterligere tjenestetilbud og vi tar mål av oss å kunne tilby profesjonell hjelp for at du skal kunne videreomsette kjøtt fra egen gård. Dette fordrer god dialog og godt samarbeid, ta kontakt med oss i såfall for å starte en slik prosess.

Tapt/skadet retur erstattes med industriell omsetningsverdi på slakterileddet, dette gjelder både for slakt og hud.

NB: alle priser her er eks mva.